ระยะเวลาคืนทุน

คือ ช่วงระยะเวลาที่โครงการมีเงินสดรับสุทธิเข้ามา เท่ากับเงินสดจ่ายสุทธิในการลงทุน โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *