หน่วยงานใดให้บริการวิเคราะห์น้ำทิ้ง น้ำเสีย อาการเสียกากอุตสาหกรรม?

ขอให้ติดต่อขอรับบริการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(วท.) หรือสถาบันอาหาร ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้นอกจากให้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วยังจะให้บริการปรึกษาแนะนำจัดทำระบบเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วย  โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *